fler faktoider

fler faktoider

Folketymologier

Här följer några ord vars ursprung kanske inte är vad man tror. De flesta är s.k. folketymologier, ett begrepp som jag livligt ogillar eftersom det sannerligen inte bara är "vanligt" folk som går omkring och har för sig sånt som är fel.

Referenserna utgörs främst av följande standardverk:

EH - Elof Hellquist, Svenskt etymologiskt lexikon (1922), finns på runeberg.org/svetym/
EO - Douglas Harper, Etymology online, www.etymonline.com
EW - Elias Wessén, Våra ord (Norstedts 1997)
GB - Gösta Bergman, Ord med historia (Prisma 2001) - rekommenderas särskilt
NE - Nationalencyklopedin
PH - Pelle Holm, Bevingade ord (Bonniers 1995)
SAOB - såklart - g3.spraakdata.gu.se/saob/

Babbel

Kommer inte från Babel.

I första Mosebokens elfte kapitel tar sig människorna för att bygga ett torn som skulle nå upp i himlen. Detta behagade inte Gud, som saboterade projektet genom att beslå dem med "förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger" - och så har den dittills enspråkiga mänskligheten sedan dess varit mångspråkig.

Därför kallas den [platsen] Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

1 Mos 11:9

Men även om ordet "babbel" länge associerats med Babel så har de, såvitt någon kunnat finna som grävt ordentligt, egentligen inget med varandra att göra. Troligare är att det kommer från det grekiska ljudhärmande barbaros, alltså samma ord som barbar. Detta ord brukar beskrivas ur grekernas synvinkel; de tyckte, sägs det, att icke-grekers tal lät som "bar bar bar..." Men ordet är betydligt äldre än så. Samma betydelse finns i barbara, sanskrit för "stamma" eller "utlänning" (det senare är också vad namnen Barbara och Barbro betyder), och man har räknat ut en protoindoeuropeisk rot *barbar- = utlänningars obegripliga tal.

Sen är det en annan sak att bibelversen är en folketymologi från början, eller åtminstone ordlek. Babel har parats ihop med balal, som betyder "förvirring, hopblandning". (Den faktiska etymologin för "Babylon" kan vara akkadiska bab-ilu, "gudarnas port", eller så är det ett äldre namn med okänd etymologi.)

1 Mos 11:9 - Babel
Observera att hebreiskan bara använder konsonater, samt läses från höger till vänster

Denna folketymologi finns lustigt nog även i en engelsk variant, hur stort allvar den nu tas på: Babble on, Babylon!

Referenser:
EO, SAOB, EH
Blue Letter Bible med bibeltexter

Fogsvans

Sågen har namn efter tyska Fuchsschwanz, rävsvans. "Fogen" ligger ju nära till hands i sammanhanget, men är alltså en efterkonstruktion, eller kanske man skall säga försvenskad stavning. Att det tyska u:et blivit ett svenskt o indikerar f.ö. att ordet kommit muntligen och inte skriftligen.

Referenser:
EW, GB, PH

Fågelfri

Jag har hittat tre förklaringar av detta ords ursprung: fri åt fåglarna som mat, fri att dödas som fågeln, eller fri från förpliktelser. En är som synes något att ha, två inte.
Läs mer om Fågelfri.

Försagd

Kommer inte från "säga". Det kan spåras till tyska verzagen, modfälld, och den som blivit modfälld kallas verzagt.

Referenser:
EW, GB

Gräslig

Ordet har inte med gräs att göra utan kommer från det gamla tyska ordet greselik utifrån grese, rysning. Det finns även ett tyskt grässlich (som fortfarande används), men det kommer från adjektivet grass, förskräcklig. Förmodligen har ordet "gräslig" i viss mån påverkats av grässlich, även om de inte är besläktade i strikt mening.

Det finns även en äldre variant "ogräslig", det är ingen negation utan ett exempel på en numera utdöd användning av prefixet "o-" som förstärkning - "mycket gräslig", alltså.

Referenser:
SAOB, EH
Kerstin Norén, Vad har gräslig med gräs att göra?, GU-journalen 15 juni 2004
Carl-Erik Lundbladh, Prefixlika förleder (Göteborgs Universitet 2002), sid 6 [PDF]

Grötmyndig

Denna klassiska folketymologi har varken med "gröt" eller "myndig" att göra. Ordet kommer från lågtyska grootmündig, på standardtyska blir det grossmündig, dvs. storkäftad.

Obwohl dies nur in den allerwenigsten Fällen eintritt, gibt es genügend Privatinvestoren, die auf die großmündigen Versprechungen hereinfallen.

Övningsexempel från Die Welt

Referenser:
EW, GB, PH (som dock kommenterar lågtyska ordet såsom "icke uppvisat")
"Gier macht private Investoren blind", Die Welt, 23 januari 2005

Hängmatta

Hängmatta i original
Från Oviedo y Valdés

Detta till synes äktsvenska ord kan spåras till Västindien. På ett av de inhemska språken fanns ordet amáka med samma betydelse (enl. Etymonline betydde det "fisknät"). I spanskan blev det hamaca, franskan hamac, engelskan hammock (just det), nederländskan hangmak eller, efter en folketymologisk justering, hangmat. Det känns inte riktigt riktigt att kalla det folketymologi eftersom en hängmatta ju faktiskt kan beskrivas som en hängande matta, och ordet hade nog kunnat bildas utan det karibiska bidraget, men så här ligger det hur som helst till.

Referenser:
EO, EW, GB
Fernández de Oviedo y Valdés, La Historia general y natural de las Indias... (1535) - läs mer här

Jehu

En del har undrat vad "ett jehu" egentligen är. Jehu är namnet på en biblisk person (Israels kung 845-818 f.Kr. ungefär). När han blev substantiverad vet jag inte, men det finns exempel redan från 1800-talet. SAOB tror att det kan vara en sorts hopblandning med "ett huj", som ju ligger nära såväl betydelse- som ljudmässigt.

Thetta förkunnade wäktaren, och sade: Han är kommen til them, och kommer intet igen; och thet är et körande, såsom Jehu körande, Nimsi sons; ty han kör lika som han wore rasande.

2 Kon. 9:20

Att "komma över någon som Jehu" är ett använt talesätt ännu i vår föga bibelsprängda tid.

Frans G. Bengtsson (1931)

Det finns även en profet Jehu, omnämnd i 1 Konungaboken. Om hans körande finns inga uppgifter.

Referenser:
SAOB
Bibeln, 2 Konungaboken, kap. 9-10 (Karl XII, den enda översättning jag vågar använda här)
Wikipedia (eng.): Jehu
Läs även:
Frans G. Bengtsson, Kapitlet om Jehu vari 1917 års översättning grundligen sågas

Järnnätter

Har nog inte med metallen att göra utan är en felöversättning från tyskan; is = eis har uppfattats som eisen = järn.
Läs mer om Järnnätterna.

Karneval

Ordet sägs mycket ofta komma från carne vale = "farväl till köttet". Det låter desto rimligare som festligheterna ju föregår fastan, under vilken man skall avhålla sig från såväl kötträtter som "köttsligt tänkande" (vet inte vilken betydelse som främst avses). Icke desto mindre är detta, enligt expertisen, nog en folketymologi, eller "skämtsam sammansättning" som SAOB kallar det.

Man är dock inte helt säkra på hur ordet faktiskt uppstod. Enligt den vanligaste förklaringen kommer det från (italienskt) medeltidslatin carnelevare eller carnelevale = "avlägsnande av kött" (med samma reservation som ovan; och även om formuleringen påminner om folketymologin, så är vale och levare olika ord). En annan förklaring är att ordet kommer från carrus navalis = "skeppsvagn", syftande på en i karnevalståg o.dyl. förekommande attraktion.

Referenser:
SAOB, EH, EO

Kejsarsnitt

Om Gajus Julius Caesar föddes på detta sätt är det desto underligare att hans mor Aurelia inte dog förrän 46 år senare. Operationen användes uteslutande på döda eller döende kvinnor, det var först på 1800-talet som man kom på hur det kunde utföras på ett säkert sätt. Ordet kommer förmodligen efter latinska cæsus, skuren. Det har föreslagits att namnet Caesar kommit från en stamfader som blev född med kejsarsnitt.

Utveckling: Caesar var en gren av ätten Julius, kejsarens förnamn Gajus; efter GJC kom cæsar att brukas som titel, och "kejsare" heter det ju än idag (liksom Kaiser, tsar m.fl. varianter). Det är alltså fullt tänkbart att "kejsare" på sätt och vis kommer från "kejsarsnitt", snarare än tvärtom.
Läs mer om Gajus Julius Caesar.

Om den grekiska medicine guden Asklepios berättas att han kom till världen medelst kejsarsnitt, sedan hans mors liv inte gick att rädda. Det har hävdats att namnet betyder "skära upp", men det stämmer inte.

Referenser:
EO, EW, GB, NE

Kondom

Ett ord vars - ursäkta vitsen - svårgenomträngliga etymologi för ovanlighetens skull har en anledning. Men även om det inte verkar gå att avgöra ordets exakta tillkomst så står åtminstone en sak klar, och det är att någon doktor Condom inte funnits med.
Läs mer om Kondom.

Kräfta

De gamla grekiska läkarna såg tumörer som påminde om krabbor, och kallade dem därför καρκινος, karkinos. På latin blir det cancer, som även betyder kräfta, och det var den senare betydelsen som kom i bruk här. Fler sammanblandningar krabba/kräfta finns.
Läs mer om Cancer.

Känguru

[ This text is also available in english ]

Lär betyda "Jag vet inte", "Jag förstår inte vad du säger" eller liknande - någon västerlänning skall alltså ordagrant ha skrivit ner den tillfrågade infödingens svar på frågan om vad det märkliga djuret där borta kallades. Det är en härlig liten historia, som även kan utläsas som kritik mot naiv antropologi om man är lagd åt det hållet. Emellertid är den inte sann.

Ordet har kommit till oss via botanisten m.m. Joseph Banks. Vad denne vid ett tillfälle skrev om fyrfotingar var att "the largest was calld by the natives Kangooroo". På det inhemska språket guugu yimidhirr (som nog är lika svårt som det låter) betecknar det verkligen en viss känguruart. Det enda felet som gjorts är att en djurfamilj fått namn efter en enskild art, men dels behöver det som synes inte ha varit Banks fel, dels är det tänkbart att infödingarna ifråga inte hade något samlingsnamn för alla sorters känguruer.

Denna etymologi är såpass rolig och fascinerande att den kommit att användas i ett flertal sammanhang. T.ex. skall Yucatan-halvön ha fått sitt namn på det sättet. Just i det fallet är den osann, liksom för känguru som sagt, men om det finns något fall där etymologin verkligen går tillbaka till ett "jag vet inte" - ja, det vet jag inte.

Referenser:
EW, EO
Joseph Banks, Some account of that part of New Holland now called New South Wales, sid 267

Käring

Ordet har - tyvärr? - inget med "kär" att göra, helt oavsett om det uttalas med långt eller kort ä eftersom det ändå är samma ord. Man kan spåra det till kärling, en avledning av karl som betyder gammal kvinna. Läs mer om Käring.

Kättare

Efter katharerna? Ja, utan tvivel. Som i sin tur kommer från det grekiska ordet καθαρος, katharos, som betyder "ren"? Nja, det verkar betydligt osäkrare. Läs mer om Katharerna.

Lagom

En av svenskans mest kända folketymologier (åtminstone bland de som är värda att tas på allvar) har ingenting med laget-om-bägaren att göra. Inte heller är det exklusivt svenskt.
Läs mer om Lagom.

Maska

Ursprunget har inte med det långsamma djuret att göra, utan maskera i betydelsen dölja, närmare bestämt i kortspel. Det är bluffen som är poängen, inte tempot.

1) om kortspelare som sitter i mellanhand: icke lägga på sitt högsta kort, utan i stället ett som är minst två steg lägre, i förhoppning att efterhanden icke har ngt mellanliggande kort (eg.: maskera att man sitter med högre kort)
2) i bildl. o. utvidgad anv. av 1: icke arbeta med full kraft, försöka ge intryck av att man arbetar mera än man värkligen gör [...]

SAOB

- Hihi, min söta, jag tror du maskar! Men nu maskade du allt åt helvetet. Pardon!

Hjalmar Bergman, Hans nåds testamente (1899)

Relaterat: Det är påfallande många uttryck kommer från just kortspelandets värld. En del är enkla att känna igen, som "bekänna färg", "passa" eller "full pott". Andra är lurigare. Skålen där potten (som ju är samma ord som potta eller eng. pot, även om vårt ord tydligen kommit via holländskan) lades kunde kallas för kula (efter den utväxt på träd som de kunde tillverkas av), så "börja på ny kula" innebar helt enkelt att man började på en ny spelomgång. Uttryck som "svinhugg går igen" och "värdshus förbi" förekommer i det originella kortspelet kille (utt. "tjille"), flitigast spelat fram till början av 1900-talet.

Referenser:
SAOB
PH (med flera av speltermerna)

Mini

Efter minimum eller miniatyr? Orden har nämligen helt olika härledningar (även om det, som SAOB föreslår, viss påverkan kan föreligga).

Minimum är latin för minst, det är samma ord som minor och minus, liten eller mindre.

Det latinska ordet minium (från vilket ordet mönja kommer, rostskyddande blyfärg) betyder cinnoberrött, en färg som användes bl.a. för att skriva rubriker (ett ord vi har efter lat. rubrica = röd färg). Det italienska verbet för sysslan var miniare, när anfangerna så småningom utvecklades till veritabla konstverk fick dessa heta miniatura, eller miniatyrer som vi säger idag, även om ting som inte är målningar eller ens röda.

Referenser:
SAOB: miniatyr; minimum
EO, EW, GB, PH (miniatyr)

Moped

Förkortning för mo[torveloci]ped, står det lite varstans. Men även om det är ett dokumenterat ord av gammalt så är motorvelocipeder snarare motorcyklar än mopeder, och till yttermera visso har "moped" ett så gediget dopattest som begäras kan, i vilket tydligt framgår att det är förkortning för mo[tor]-ped[al].
Läs mer om Moped.

Muck

Militär Utryckning, Civila Kläder

Förkortningen är en ren efterhandskonstruktion. Ordet kommer från zigenar-språket romani, där mukk = "fri, lös". Via mindre nogräknade brukare av detta språk kom det att utgöra en del av vad som åtminstone 1912 kallades förbrytarspråk (t.ex. i titeln på en klassisk studie av Arthur Thesleff), med betydelsen att bli utsläppt från fängelse. Därifrån fick det omsider en lätt justerad spridning i vidare kretsar. Vid andra världskriget förefaller det att ha varit i tämligen allmänt bruk, så spelade t.ex. Calle Jularbo in Muckarpolka 1940. (Ordet "mucka" som i "mucka gräl" har en annan historia och hör inte hit.)

När förkortningen lanserades vet jag inte. Men den finns välbelagd 1962, då bandet Cool Candys spelade in Muckar-twist (som förresten skall ha varit en moderniserad variant av polkan ovan). Den inleds med en militär stämma som mycket tydligt anger den felaktiga förklaringen. Eftersom låten spelades mycket flitigt på såväl radio som i synnerhet logement åratal därefter så kan man tänka sig att denna folketymologi undgått få.

Ett ord som ursprungligen är en förkortning kallas akronym. Felaktiga förklaringar av ord som akronymer, backronyms på engelska, är mycket vanliga (skulle vara med undantag för egennamn). Ett korrekt exempel jag kommer på just nu är närliggande "mack", liksom inlånade "laser" - de har verkligen bildats som förkortningar.

Referenser:
SAOB: muck
Arne Olofsson, Makten över etymologin - Några fallstudier (PDF)
Ola Wikander, I döda språks sällskap (W&W Pocket 2007), sid 164

Nagelfara

Den ursprungliga betydelsen var att kontrollera att naglarna satt som de skulle - med nagel i den äldre betydelsen spik eller plugg, som i tyska Nagel och engelska nail. Den lever även kvar i ordet "fastnagla" och, drastiskt nog, uttrycket "nagel i ögat" från 4 Mos 33:55; clavi in oculis på latin, har dock översatts till "törne" i de översättningar jag tittat i.

Enligt Wessén finns ett norskt ord naglefare som skall innebära att man provar något med nageln; alla sådana betydelser torde vara efterkonstruktioner. Ett annorlunda exempel är fartyget Nagelfar, under uppförande i asarnas Hel av de dödas naglar, och som f.ö. kommer att bli färdigt lagom i tid för Ragnarök. Jag har inte lyckats komma underfund med ifall verbet och fartyget har någon sorts koppling till varandra, vilket ju inte alls behöver vara fallet.

Referenser:
EW, GB, PH (nagel)

Nazist

Nationalsocialist, såklart. Vad annars? Jo, folk som heter Ignatz, kommer från Österrike eller Böhmen, är österrikisk-ungerska soldater, eller bakom i största allmänhet.
Läs mer om Nazist.

Pumpernickel

Bon pour Nickel, sade Napoleon - eller någon annan. Nickel var en häst, och det grova brödet skulle alltså endast duga som hästföda. Emellertid hade Napoleon ingen häst med det namnet, den nickel-gråa Fayoume verkar komma närmast, men i vilket fall som helst så är ursprunget nog ett helt annat.

Det ljudhärmande tyska verbet pumpern betydde bullra eller fjärta, Nickel var smeknamn för Nikolaus eller Niklaus och kunde även, i likhet med Nazi, användas som invektiv. En Nickel som utmärkte sig ljudmässigt, t.ex. efter att ha ätit grovt bröd, kunde sålunda kallas Pumper-Nickel.

Referenser:
SAOB, EO, EW, PH
Chevaux de Napoleon (fr) - om Fayuome m.fl., även ett tillägg om "Nickel"

Ryggrad

Inte en sammansättning rygg-rad utan rygg-grad, efter tyska Rückgrat, en äldre form som återfunnits i danskan är ryggegrad. En Grat kan bl.a. vara en bergskam, eller ha samma betydelse som det svenska ordet grad, en (skarp) kant som påträffas inom snickeri, gjutning m.m.

Referenser:
SAOB
EW, GB

Rättshaverist

Har inte med havererande att göra, etymologiskt sett - ordet kommer från tyska rechthaberei som utläses "rätt-havande", att ha rätt.
Läs mer om Rättshaverist.

Sabotage

Ordet kommer från franskans sabot som betyder just träsko, men att det skulle härröra från ett tillfälle då ilskna textilarbetare förstörde de mekaniska vävstolarna genom att kasta in sina skodon i dem är ej belagt.
Läs mer om Sabotage.

Slagruta

En ruta man slår med..? Ännu en slarvig "översättning" från tyskan, där det en gång hette Schlagrute. Med Schlag menas (åtminstone enligt Pelle Holm) utslag, och Rute betyder spö el.dyl. (som i vinruta) - "utslagsspö", alltså. I dagens tyska heter det förresten önskespö, Wünschelrute, vilket en del kanske finner träffande. Vidare kallas en person som går omkring med slagruta rutgängare, efter Rutengänger, spögångare eller varför inte stavgångare.

Referenser:
SAOB
EW, GB, PH

Spa

Inte en förkortning för Sanitas Per Aquam - inte heller för Sanitas Per Aquas, Salus Per Aqua, Sana Per Agua, Solus Par Aqua et cetera in absurdum. Kort förklaring: Spa ligger i Belgien. Längre förklaring finns här.

Syndaflod

Från tyska Sündflut efter Sindflut efter sintfluot efter äldsta formen sinvluot, ihållande eller sammanhängande vattenflöde. Begreppet lär återfinnas än idag i svenska dialekters "siregna", och SAOB anger ett släktskap med latinska semper, alltid. Associationen med synd ligger onekligen nära till hands, men den har alltså gjorts i efterhand - om det nu är ett missförstånd eller en pedagogisk poäng. Det första belägget är en tysk bibel från 1537. I Luthers översättning står dock Sindflut och inget annat. Ordet finns f.ö. inte med i själva bibeltexten, där står bara om "floden", utan i rubriker ditsatta i efterhand.

Ordet har använts även om andra oväder och översvämningar än det i Bibeln; ett möjligt exempel är Sankta Lucia-floden, Sint-Luciavloed, som den 14 december 1287 ställde till det något obeskrivligt i Nederländerna. (Visst är sint = sankt, vet inte i vilken mån det kan rubriceras som ordlek.)

Förresten vet väl alla att skilja på syndafallet och syndafloden? Det förra involverade Adam och Eva - där är "synd" avgjort rätt ord - den senare Noak med familj. (Läs mer om Äpplet.)

Referenser:
GB, PH, SAOB

Troll

Inte de troll som beskrivs i faktoiderna om Folktrons väsen, utan om de högst verkliga jobbiga typerna på nätet. Ursprungligen kommer ordet, av allt att döma, inte från sagans troll utan från trolling, ett även i svenskan vedertaget ord för släpfiske från båt med sportfiskeredskap, ibland översatt "fiska efter". Ordet kommer däremot nog inte från trawl, tråla. Att "trolling" kan substantiveras till just "troll" har säkert bidragit till dess "popularitet".

Mata inte trollen

Den som "trollar" på nätet drar sina verbala fiskedrag - i typfallet inlägg så dumma, tjafsiga el.dyl. att man lätt frestas att ge svar på tal - fram och tillbaka i diskussionernas fiskevatten; förr eller senare nappar någon, vilket glädjer trollet och irriterar alla andra, eftersom gräl är det enda trollet/trollaren är ute efter. Därav det välkända och goda rådet "Mata inte trollen".

For example, somebody who wanted to troll a linguistic group might send the message I've heard that the Eskimo language has 1,000 words for snow - then sit back and enjoy the resulting explosion.

David Crystal använder faktoiden om
Grönländsk snö som exempel

Ett härligt belägg hittas hos USA:s Högsta Domstol (eBay vs MarcExchange), där den förres advokat fick förklara nyordet för domaren sedan han kallat motståndaren för patent troll: "Maybe we should think of it more as Orcs, now that we have a new generation."

Referenser:
Wikipedia (eng.): Troll (Internet); Troll (angling)
Wikipedia (sv.): Internettroll
David Crystal, Language and the Internet (Cambridge University Press 2006) sid 56 - tar även upp etymologin

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum