fler faktoider

fler faktoider

Undantaget bekräftar regeln

Om man ser en skylt "Parkering förbjuden på söndagar" så utgår man ifrån att parkering är tillåten övriga dagar - trots att ingenting sägs om detta. Man utgår ifrån att det som utannonseras är ett undantag. Det är det undantaget som bekräftar regeln.

Uttrycket härstammar från Cicero. Denne höll ett försvarstal för en viss Balbus, som anklagats för att ha fått romerskt medborgarskap på felaktiga grunder. Åklagaren sade att ett antal avtal med vissa icke-romerska folk uttryckligen förbjöd dem från att få medborgarskap; ett sådant förbud saknades visserligen i avtalet med Balbus folk, men borde kunna anses gälla implicit. Det var den uppenbara luckan i det resonemanget som Cicero påtalar; om något är uttryckligen förbjudet i ett antal fall, så måste det anses vara tillåtet i de övriga, dvs. "undantaget bekräftar regeln för de ej beskrivna fallen". (Min markering.)

Visst finns det fördrag, som cenomanernas [ett galliskt folk], insubriernas [i norra Italien], helveternas [ung. Schweiz], iapydernas [Kroatien] och några av de barbariska gallernas, i vilka förekommer undantag [exceptum] att ingen av dem får upptas som medborgare av oss. Och om ett undantag gör något sådant olagligt, så måste det vara lagligt när undantaget saknas. Var i fördraget med Gades [Cádiz] står att det romerska folket inte får uppta någon gaditan som medborgare? Ingenstans. Och även om så vore, så skulle den gelliska och corneliska lagen, som uttryckligen gav Pompejus rätt att ge fritt medborgarskap åt envar, ha upphävt den.

Etenim quaedam foedera exstant, ut Cenomanorum, Insubrium, Helvetiorum, Iapydum, non nullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est ne quis eorum a nobis civis recipiatur. Quod si exceptio facit ne liceat, ubi <non sit exceptum, ibi> necesse est licere. Ubi est igitur <in> foedere Gaditano, ne quem populus Romanus Gaditanum recipiat civitate? Nusquam. Ac sicubi esset, lex id Gellia et Cornelia, quae definite potestatem Pompeio civitatem donandi dederat, sustulisset.

M. Tullius Cicero, Pro L. Cornelio Balbo Oratio [32]

På medeltiden återkom uttrycket i formen Exceptio probat regulam, "undantaget bekräftar regeln". Pelle Holm nämner ett viktigt belägg i den juridiska handboken Topica juris, storsäljare från första utgåvan 1516 och ända fram till 1700-talet. Idag kallas tillvägagångssättet e contrario, det tillämpas inom vissa delar av juridiken men inte alla.

"Från det motsatta", motsatsvis. Tolkning e contrario betyder att man på grund av att en viss regel eller lag regleras på ett sätt sluter sig till att ett annat fall ska anses vara reglerat på motsatt sätt. Rättsfall ska inte tolkas e contrario i Sverige.

Thomson Fakta

En mycket vanlig, men felaktig, förklaring är att ordet probat, "pröva", skall tolkas som "testa", som i the proof of the pudding is in the eating eller i svenska probera, probersten. Eng. prove, liksom sv. prova och probera, går tillbaka till lat. probare, men det har alltså inte med saken att göra. Det är undantaget, exceptio, som är nyckeln.

Över huvud taget verkar detta vara ett uttryck som är både känt och svårförståeligt, varför det, som Cecil Adams (pseud.) uttrycker det, blivit ett Rorschach-test. Fowlers Dictionary of Modern English Usage nämner fem tolkningar, av varierande kvalitet. (Det står naturligtvis envar fritt att meditera över vilka bibelverser och Shakespeare-citat som helst, men det behöver ju inte ha något att göra med vad de faktiskt betyder.)

§24. Exempel på tillämpning av vissa idiotiska uttryck:

E. Undantaget bekräftar regeln
Med hjälp av detta idiotiska uttryck kan man uppställa vilken regel som helst och därpå bekräfta den med valda undantag.

Regel: Det regnar alltid om somrarna.
Undantag: Det är vackert väder ibland.

Regel: I Sovjetunionen vårdar man sig om sina kulturpersonligheter.
Undantag: De som sitter i fängelse.

Regel: Sveriges konung heter Axel Liffner.
Undantag: Att han inte gör det.

Samtliga dessa regler har således undantag och är följaktligen sanna.

Urval ur Tage Danielsson, Grallimatik (1966)

Referenser:
The speech of M. T. Cicero in defence of Lucius Cornelius Balbus (övers. C. D. Yonge)
M. TVLLI CICERONIS PRO L. CORNELIO BALBO ORATIO [32]
The Straight Dope: What's the meaning of the expression, (...) (som dock kallar Balbus för Bilbo)
Pelle Holm, Bevingade ord: undantag
Thomson Fakta: e contrario

Kommentera
Tipsa om denna sida
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

Tack till Marcus m.fl. på VoF för tipset
samt till Magnus Norling som hjälpte till med latinet

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum