fler faktoider

fler faktoider

Kamelen och nålsögat

Kamelen är egentligen ett rep
Nålsögat är egentligen en port
(fast inte samtidigt)

Och yttermera säger jag eder: Thet är lättare, at en Camel går genom et nålsöga, än at en rik kommer i Guds Rike. När Lärjungarne thetta hörde, wordo the ganska förfärade, och sade: Ho kan tå warda salig? Tå såg Jesus på them, och sade til them: För meniskor är thet omöjeligt; men för Gud äro all ting möjeliga.

Matteus 19:24-26 (Karl XII)

Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till orda och sade till dem: "Ja, mina barn, huru svårt är det icke att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike." Då blevo de ännu mer häpna och sade till varandra: "Vem kan då bliva frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men icke för Gud, ty för Gud är allting möjligt."

Markus 10:24-27 (1917)

Då sade Jesus: "Ett återstår för dig: sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." När han hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sade: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." De som hörde detta frågade: "Vem kan då bli räddad?" Han svarade: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud."

Lukas 18:22-27 (Bibel 2000)

En uppgift gör gällande att kamelen skulle ha blivit felöversatt - ursprungligen har man skrivit καμελου kamelou = rep, men någonstans på vägen, kanske så tidigt som i den latinska översättningen, har ε lästs som η, och därmed blev det καμηλου kamilou = kamel. Eftersom de två bokstäverna uttalas likadant eller nästan likadant så förefaller idén inte så tokig, särskilt som repet passar in bättre i sammanhanget. Men å andra sidan så står det verkligen καμηλου, alltså kamel, i den grekiska grundtexten, och inte på ett ställe utan tre.

En annan uppgift gör gällande att nålsögat skulle vara en liten port i Jerusalems stadsmur, att brukas när de ordinarie portarna var stängda. För att få in en kamel genom detta så kallade nålsöga fick man lasta av den och därefter leda in den på knä. Det som i texten uppfattas som en omöjlighet skulle alltså i själva verket vara en sorts handledning; den rike mannen har att gå ner på knä, dvs. be, så är saken biff. En och annan pilgrim lär även ha fått en port utpekad för sig såsom varandes det berömda "nålsögat". Att texterna uttryckligen beskriver hur åhörarna uppfattar det hela som något "omöjeligt", och att Jesus själv bekräftar detta, går man inte in på.

Om det är möjligt att få kameler att gå på knäna vet jag inte, men en besvärande omständighet för såväl repet som porten är att liknelsen återfinns på andra ställen, skrivna med andra språk och/eller på andra platser. Här är ett citat ur judarnas Talmud, det kan ha skrivits under de första århundradena e.Kr.:

Said R. Amram. to him: "Perhaps the Boraitha is taught as Rabha amended it." And he rejoined: "Are you not a Pumbadithan, who tries to pass an elephant through the eye of a needle?"

Sexhundra år senare användes liknelsen av profeten Muhammed:

För dem, som hålla våra tecken för lögn och äro för högmodiga för dem, skola himmelens portar förvisso ej varda öppnade, och de skola ej ingå i paradiset, förrän en kamel går in i ett nålsöga. Ja, så löna vi syndarne.

Al-A'raf, 40 (sura 7:38 hos Zetterstéen)

Referensen på biblicalhebrew.com nämner fler exempel på att nålsögat använts i liknelser i judisk kultur, och vad kamelen beträffar finns det ju dessutom en jämförelse "sila mygg och svälja kameler". Enligt Jan-Öjvind Swahn är denna liknelse betydligt bokstavligare än man tänker sig - myggsilandet tillämpades när man skulle dricka vin för att undvika förtärande av de orena myggorna, men icke desto mindre var kamelbiff en populär rätt, trots att även det djuret var orent.

Så kamelen genom nålsögat kan knappast vara något annat än en faktisk kamel genom ett faktiskt nålsöga - och tur det, för visst är repet i nålsögat långt tamare än den briljant absurda kamelen. Faktum är att liknelsen med bjälken i ögat är precis lika absurd, men av någon anledning så verkar den inte ha betvivlats, kanske för att man inte hittat någon lämplig "korrektion".

Sen är det en annan sak att begreppet "passera nålsögat" idag innebär någonting svårt (en hård gallring), men inte omöjligt.

Referenser:
Blue Letter Bible - NT på bl.a. grekiska
Hebrew New Testament Studies, The camel and the eye of the needle
The Babylonian Talmud: Tract Baba Metzia (Middle Gate), Part I: Chapter III
Bible Translation and Exegesis Institute of America: Matthew 19:24 & Mark 10:25 [...]

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum