fler faktoider

fler faktoider

Flugornas herre

Achasja hade skadat sig när han föll ut genom gallerverket på övervåningen i sitt palats i Samaria. Han skickade därför sändebud till Baal Sebub, guden i Ekron, för att fråga om han skulle bli bra igen.

2 Kung 1:2 (Bibel 2000)

Ordet baal betyder "herre" eller "mästare", och användes som titel på åtskilliga gudar - till och med allas vår Jahve. Ofta användes det tillsammans med geografiska preciseringar, "Baal X" är alltså den lokale guden i staden eller området X. På flera ställen, bl.a. 1 Kung 18:18, nämns baalsgudarna, "Baalim", i plural.

Begreppsförvirringen är avsevärd såtillvida att det finns åtminstone två gudar som bara kallas "Baal". Den enes egentliga namn var Hadad eller Haddu, och trots att han enligt ugaritiska källor besegrade El, som ju är ett annat namn på Jahve, så lär det vara han som gör bort sig å det grövsta i 1 Kung 18. Den andre hette Melkart, svarade för staden Tyrus, och det är denne Baal som långt senare återfinns i namn som t.ex. Hannibal - Kartago var ju ursprungligen en fenicisk koloni.

Ingen av dessa Baalim behöver dock ha någon annan koppling än just titeln till den Baal Sebub som kung Achasja tänkte rådfråga. Ordet zebul betyder "furste", så Baal Zebul (som onekligen verkar vara lite tautologiskt) skulle alltså betyda ungefär "Prins Baal". Detta namn har, med uppenbart nedsättande avsikt, förvrängts till zebub som betyder "flugor" - sålunda har Prins Baal blivit flugornas herre! Det fantasieggande namnet har uttytts på många sätt genom tiderna, men det är alltså ett rent öknamn som naturligtvis bara användes av hans fiender.

Baal Zebub

För övrigt finns det fler av Jahves västsemitiska konkurrenter som i bokstavlig mening demoniserats. Gudinnan Astartes namn har blivit till demonfursten Astaroth, och Molok, som är en annan benämning på Baal, är en förvrängning av Melech, "kung", där vokalerna bytts ut till de som används i hebreiska noa-ordet bosheth som betyder "skamlighet", för att ta två exempel.

I Nya Testamentet nämns ofta Beelsebul (Βεελζεβουλ), och även om man använder originalstavningen zebul så är det ingen tvekan om att det är Satan själv som avses. Men parallellen till 2 Kung har uppenbarligen satt myror i huvudet på flera översättare; i Vulgata och King James används "Beelzebub" på samtliga ställen, i Karl XII:s bibel står det "Baal Sebub" i 2 Kung och "Beelzebub" i Matteus men "Beelzebul" i Lukas och Markus. Flugornas förmente herre har alltså fått betydligt större spridning än om översättarna hållit sig till grundtexterna.

Bland Ba'als epitet i de ugaritiska texterna märkes också zbl, som brukar återges med "fursten"; en gång möter vi också sammanställningen zbl b'l'ars, "fursten, jordens herre". Det är sannolikt att Ba'al-Zebub, "flugherren", som omnämnes i 2 Kon. 1 såsom staden Ekrons gud, är en avsiktlig förvrängning av Ba'al-Zebul, och att alltså den nytestamentliga djävulsbeteckningen Beelsebul bevarar den språkligt riktigare formen (med -l istället för -b).

Helmer Ringgren

Letar man lite på nätet står det klart att orden zebul och zebub och för den delen även zebel ställer till det, åtminstone för icke-hebreer; med lite möda kan man hitta påståenden om att samtliga ord har varandras betydelser och även härletts från varandra, dvs. att Baal-Zebub blivit till Baal-Zebel osv. Jag sätter, med viss tvekan men dock, större tilltro till källorna jag använt för att komma fram till ovanstående, alltså att Baal-Zebul (herre) > Baal-Zebub (flugor).

Referenser:
Blue Letter Bible - mängder av bibelversioner
Wikipedia (eng.): Baal
Britt-Mari Näsström, Forntida religioner (Studentlitteratur 2003)
Helmer Ringgren, Forntida religioner - Mellanöstern (Plus Ultra 1987; original 1967), sid 158
Joseph Kaster, Mytologisk uppslagsbok
Alf Henrikson, En uppslagsbok

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum