fler faktoider

fler faktoider

Adjungera

Tillfällig ledamot eller bara tillfällig?

Adjunktion, att adjungera någon, har haft lite olika betydelser genom åren. Den som anges i SAOB:s artikel från 1898 (här kallad den första betydelsen) är när någon tillfälligt upptas som ledamot i en nämnd, styrelse eller vad det nu gäller. Där finns dock en andra betydelse, nämligen att "i allm. till biträde antaga (sig ngn)", men den är angiven som "numera mindre bruklig". I SAOL från 1923 finns båda betydelserna med, "tillkalla eller förordna som medhjälpare eller biträdande ledamot".

Men om den andra betydelsen var mindre bruklig 1898 så är den idag den allmänna. Om inget annat anges används det om när en tillfällig rätt (som rätt att närvara, yttra sig eller ställa förslag) ges till utomstående, det allra vanligaste verkar vara när sakkunniga kallas in för att förklara någonting.

[Adjunktion] används dels för att åstadkomma beslutsförhet när tillräckligt antal ledamöter för beslutsfattande inte är tillgängliga, dels för att förstärka beslutsorganet med särskild sakkunskap.

NE har båda betydelserna

tillkalla som biträde, förordna som tillfällig ledamot

SAOL har båda betydelserna
(om sakkunniga kan definieras som "biträden")

Skillnaden på 1923 års biträdande ledamot och 2006 års tillfällige känner jag inte till, men enligt NE är även en adjungerad ledamot en fullvärdig sådan.

Betydelseskiftningen hade inte varit mycket att orda om ifall det inte gällt just juridiska sammanhang, där man brukar vara både konservativa och petiga med orden. Även om den andra betydelsen som sagt är vanligast idag så lever den första kvar i såväl texter som individer lite varstans.

Slutsatsen blir att det inte finns några hinder i lag eller arbetsordning för fullmäktige att invitera två företrädare för ungdomsparlamentet till fullmäktiges sammanträden. Motionärerna använder uttrycket "adjungera", vilket synes mindre lämpligt. Att adjungera innebär att förordna någon som tillfällig ledamot. Fullmäktiges rätt enligt KL 5:21 innefattar dock endast rätt att låta andra än ledamöter delta i överläggningarna.

Stockholms stad har båda, fast inte samtidigt

Motionärerna ifråga är Annika Billström m.fl., som här får veta av KF/KS kansli vad "adjungera" egentligen betyder. Tjänsteskrivelsens författare har nog inte arbetat för riksdagen:

I Rådgivande nämnden för krigsmateriel bör även partier med negativ syn på vapenexport ges representation (yrkande 5). Vidare bör nämnden adjungera företrädare för svensk fredsrörelse (yrkande 6).

Riksdagen (Utrikesutskottet) har den andra

Innan vi släpper in statsrådet Jan O Karlsson har jag fått uppgift om att Kristdemokraterna vill ha sin EU-handläggare Sara Malmgren med här i dag. Jag föreslår att vi adjungerar henne. Hon får närvara.

Riksdagen (EU-nämnden) har också den andra

På riksdagens hemsida finns en ordbok där många knepiga ord förklaras, dock inte detta.

En tredje betydelse av ordet används om adjungerade lärare, professorer m.m., det är sådana som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför skolan ifråga.

Referenser:
SAOB: adjungera
Nationalencyklopedin: adjungera
SAOL (1923 och 2006): adjungera
Exempel - fler finns på www.riksdagen.se m.fl. ställen
Stockholms stads kommunfullmäktige: Om adjungering av ungdomsparlamentets representanter till KF
Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU01
EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2002/03:25

Tack till Gösta Mellberg som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum